| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

undervisning

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 months, 2 weeks ago

Undervisning er

 

 • “en intensionel aktivitet, hvor man tilrettelægger aktiviteter for andre, med henblik på at disse andre skal lære noget.”  (Lars Ulriksen 2014:30 og Lars Ulriksen 2021:30)

 

 • "handlinger med det formål at give eleverne intension om at lære"

(Per Fibæk Laursen 1999, side 27)

 

 • en særlig form for pædagogisk praksis.

          (se fx Per Fibæk Laursen 1999, side 171)

 

 • et interaktionssystem

          (se fx Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup 2014: 21) 


“Undervisning handler først og fremmest om, hvordan den studerende kan komme til at lære og til at udvikle de kompetencer, som er målet for undervisningen.”

(Lars Ulriksen 2021: 18)

 

Undervisning er kendetegnet ved

 • en dobbeltintension
 • en mellemmenneskelig relation (Per Fibæk Laursen 1999, side 26)
 • en rollefordeling mellem lærer og elev(er), hvor læreren underviser og eleverne lærer

 

Undervisning kan også forstås som

 

I Per Fibæk Laursen (2020): Undervisningsbegrebet i Peter Brodersen red 2020, side 290 opsummeres ved at det er aktiviteter, hvor

 • intensionen er at få eleverne til at lære noget - og få dem til at ønske at lære mere
 • det, der skal læres "vises"
 • der foregår samtale 

 

Per Fibæk Laursen 1999 skelner mellem god og dårlig undervisning - og mellem god og effektiv undervisning, hvor det sidste handler om at nå veldefinerede mål. 

 

Læs mere om god undervisning.

 

Teorier om og forskning i undervisning kaldes didaktik  

Variable i empirisk (evaluerings)forskning i undervisning er fx

 • lærerens uddannelse
 • lærerens erfaring
 • lærerens personlighed
 • lærerens adfærd 
 • elevernes alder
 • elevernes sociale baggrund
 • undervisningsform (klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde) 
 • undervisningsprocessen  (fx målt på antal spørgsmål, som elevernes stiller)
 • elevernes læringsmæssige udbytte (målt som forskelle i viden i test før og efter)

 

 

Undervisnings ABC

 

Undervisning handler om

 • Adfærdsændringer, anerkendelse, aktionslæring, autoritet og autencitet
 • Barrierer, betingelser, budskaber 
 • Communities of practice 
 • Deltagerforudsætninger, deltagelse, dialog, didaktik, dybdelæring
 • Effekter, Eksamen, eksperimenter, erfaringer og evaluering
 • Formål, Feedback, forforståelse, Form, fokus, formativ evaluering, forberedelse, forklaringer, (for)forståelse, forstyrrelser, forudsætninger, fænomenologi, færdigheder og følelser
 • Gruppeprocesser 
 • Handlinger, hermeneutik, her-og-nu læringsmuligheder
 •  indhold, informationer, interaktion, intensioner
 • Kognition, kommunikation, Kompetencer, kontekst og kvalifikationer 
 •  Læring, ledelse af læreprocesser, læringsforudsætninger, læringsmål
 •  Mål, metoder, midler, mening, mod, motivation, mentale modeller
 • Nærvær 
 • Observationer, opfølgning, opmærksomhed, oplevelser og overblik
 •  Pensum, planlægning, pointer, praksis, praksisfællesskaber, Proces
 •  Rammefaktorer, rammesætning, refleksion, relevans, roller og rum
 • Samspil, Systematik, systemer, situationer, stilladsering
 • Tanker, tænkning, træning, tid, teamsamarbejde
 • Uddannelse, undervisning, udvælgelse, udvikling
 • Viden, valg, vilje, vejledning

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.