| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

viden

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 2 months ago

Viden er et grundbegreb i uddannelse, undervisning, forskning og professionel praksis.

Men begrebet defineres sjældent i faglitteraturen. Det antages ofte, at alle ved hvad viden ‘er’.

 

Definitionen af Viden i kvalifikationsrammen bliver lidt tautologisk:'

 

"Viden angiver viden om et emne samt forståelse. Viden rummer følgende aspekter:

 • Hvilken type viden der er tale om: viden om teori eller viden om praksis; viden inden for et fag, inden for et fagområde eller inden for et erhverv.

 • Hvor kompleks denne viden er: graden af kompleksitet, samt hvor forskellige og uforudsigelige situationer denne viden beherskes i.

 • Forståelse: Evnen til at sætte sin viden i sammenhæng. Forståelse kommer f.eks. til udtryk, når man skal forklare noget for andre."

          (https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/begreber)

 

Steinar Kvale 2000 skelnes fx mellem 

 • en instrumentel, teknisk, rationel forståelse af viden, baseret på eksakte fakta og eksplicitte regler 
 • et mere mangfoldigt vidensbegreb, hvor der findes mange for for viden, fx formuleret som
  • implicit, tavs viden (Polyani: tacit knowledge)
  • ekspertviden (delvist tavs)
  • lokal viden indlejret i lokale kontekster
  • viden indlejret magtsammenhænge 
  • viden-i-praksis (Donald Schön)

 

I systemteorien finder man antagelsen, at "al viden er et produkt af iagttageren" (se fx Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup 2014: 11 

 

(ny) Viden kan ses som et resultat af læring.

Men viden kan ikke bare flyttes fra person til person

 

Begreber, der kan øge den teoretiske forståelse af hvad viden er - og forudsætter:

 1. antagelser
 2. anvendelig viden 
 3. begreber
 4. definitionsmagt
 5. ekspertise - ekspertviden 
 6. empiri  empirisk viden
 7. epistomologi 
 8. erfaringer
 9. erfaringsbaseret viden 
 10. erindringer 
 11. evaluering  
 12. faglig viden
 13. filosofisk viden 
 14. forforståelse
 15. forklare noget for andre 
 16. forskning  
 17. forskningsbaseret viden 
 18. forskningsmetoder  
 19. forståelse
 20. hukommelse 
 21. hypoteser 
 22. iagttagelse
 23. ideer 
 24. implicit viden (se fx Steinar Kvale 2000)
 25. indlejret viden (se fx Steinar Kvale 2000 ) 
 26. indsigt
 27. informationer
 28. instrumentel viden
 29. kilder til viden 
 30. kognitive skemaer
 31. kontekstuel viden - viden indlejret i kontekst
 32. kulturel kapital (Pierre Bourdieu)
 33. kundskab 
 34. lokal viden 
 35. mentale modeller 
 36. normativ viden (og det gode og rigtige - bør) 
 37. ontologi 
 38. oplysninger
 39. paratviden 
 40. praksis 
 41. praktisk viden (know how) 
 42. professionel viden (anvendes fx af Steinar Kvale 2000 ) 
 43. reflekterede observationer
 44. relevant viden 
 45. tankesystemer 
 46. tavs viden 
 47. teoretisk viden  
 48. tilgængelig viden 
 49. viden-i-praksis (Donald Schön
 50. vidensmobilisering
 51. vidensomsætning
 52. videnskabsteori  
 53. videntrekant  

 

I uddannelsesbekendtgørelsers og studieordningers læringsmål skelnes mellem viden, færdigheder og kompetencer.

 

Viden kan således siges at være et uklart begreb, som mest defineres ved at kategorisere det og modstille det med andre begreber.

 

Et foreløbigt bud på en arbejdsdefinition, som kan bruges på professionshøjskoler er:

 

Viden er det kognitive udgangspunkt for menneskelig adfærd. Viden er således en uafhængig variabel for praksis.

Samtidig kan menneskelig adfærd via observation og refleksion være med til at skabe ny viden.

Viden er noget som konstrueres af tankevirksomhed. Viden afhænger af andre kognitive funktioner, fx

 1. perception - opfattelsesevne
 2. reflektion - at observationer kobles til tidligere erfaringer og begreber 
 3.  hukommelse - at erfaringer og begreber lagres og kan genkaldes 
 4. sproglige færdigheder - at oplevelser og erindringer kan formuleres i ord og sætninger

 

Men der er gråzoner mellem viden om

 1. kropslige erfaringer (tavs viden)
 2. sprog
 3. færdigheder

 

Robert King Merton og andre videnssociologer påpeger, at viden er fænomen, som kan undersøges på linje med andre fænomener i samfundet.  Det kan antages, at der findes (objektive) strukturer, mekanismer og aktører, som påvirker fænomenet - den subjektive forståelse af begrebet.

 

Pierre Bourdieus praksisteoretiske begreber bidrager også til os om at forstå viden som

 1. kontekstafhængig
 2. et resultat af positioner - kulturel kapital bliver til symbolsk kapital i et felt 

 

Michel Foucaults tekster kan minde os også om at viden også kan forståes som

 1. konstrueret
 2. magt (definitionsret)
 3. diskurser (italesættelser) 

 

med gode danske ord kan vi forstå viden som noget vi tænker - og

 1. antager
 2. beslutter os til er virkelighed
 3. er enige (med nogle) om
 4. erfarer 
 5. forestiller os er sandt
 6. forstår
 7. handler efter 
 8. husker 
 9. hører om
 10. indser 
 11. konstruerer 
 12. lader os overbevise om 
 13. lytter os til 
 14. læser om 
 15. opbygger 
 16. oplever
 17. reflekter over 
 18. reviderer 
 19. ser  
 20. skaber 
 21. tror er rigtigt 
 22. tænker 
 23. udvikler  

 

Læs mere her:

 

2022-05-19 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.