| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

erfaring

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 10 months ago

Erfaring er et nøglebegreb i læring.

Man kan modstille (praktisk) erfaring med teoretisk viden. Nogle siger: et er teori, noget andet er praksis.

Erfaring opnås ved at leve livet, observere, (af)prøve noget, gøre noget, træne noget, opleve noget, eksperimentere, reflektere over oplevelserne.

Det videnskabelige begreb for erfaring er empiri, det vil sige observationer og andre data, som fortolkes og analyses for at opnå gyldig viden.

Det engelske/amerikanske begreber er experience.

Erfaringens betydning i læring, undervisning, uddannelse og udvikling er blandt andet udfoldet af

  • den amerikanske filosof og pædagog John Dewey, som er kendt for sit arbejde for anerkende "Learning by doing". 
  • antropologen Etienne Wenger som skriver om læring som legitim perifer deltagelse i et praksisfællesskab
  • W. Edward Deming, som anbefalede de fire trin: plan - do - study - act i kvalitetsudvikling 

I undervisning på professionsuddannelser handler det bl.a. om at give de studerende mulighed for at reflektere over egne erfaringer og være opmærksom på de observations-, deltagelses- og handle-, trænings- og læringsmuligheder, der er her-og-nu i undervisningen (fx observere hvordan et socialt system fungerer) og mellem undervisningslektionerne. Erfaringens betydning for læring er også grunden til at professionsbacheloruddannelser har praktikperioder. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.