| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

egne erfaringer med PBL

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 4 months ago

Som adjunkt på en professionshøjskole skal man være kompetent til at hjælpe studerende med problembaseret læring (PBL)

Jeg vejleder studerende i problemformulering, metode, opgaveskrivning og projektarbejde på socialrådgiveruddannelsen.

 

Hvad er mine forudsætninger for det?

 

Jeg har undervist i samfundsvidenskabelig metode (incl. problemformulering) og projektarbejde i mange forskellige sammenhænge.

 

Jeg har vejledt studerende i problembaseret projektarbejde

 • Dansk Kommunalkursus og Kommunomuddannelsen
  • litteratur: Mogens Christiansen og Kjeld Zacho Jørgensen (1996): Projektarbejde i undervisningen
 • Diplomuddannelse for Ledelse i Sundhedsvæsenet – forkortet DLS – metodeunderviser, vejleder og censor
  • litteratur: Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersen (1999): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog
 • Et enkelt bachelorprojekt (HA) på Handelshøjskolen i Århus – omkring 2002
 • Region Midtjyllands Forbedringsvejlederuddannelse – hvor deltagerne havde til opgave at afprøve og implementere konkrete forbedringer på deres arbejdsplads (2016-2017) (litteratur: http://forbedringsvejleder.pbworks.com)
 • Administrationsbacheloruddannelsen på VIA (10 bacheloropgaver) i efteråret 2018
 • Socialrådgiveruddannelsen på VIA siden efteråret 2018 (fastansat siden december 2018) – har vejledt cirka 50 studerende (10 grupper) på modul 4, 40 studerende (13 grupper) på modul 10 og 5 studerende (3 projekter) på modul 13 (bachelorprojektet).

Jeg har været eksaminator på cirka 60 mundtlige eksamener, hvor udgangspunktet var en skriftlig opgave med egen problemformulering

Jeg har været censor til cirka 30 mundtlige eksamener, hvor de eksaminerede havde lavet en problemformulering

 

Jeg tog en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse på AUC i 1980’erne, som byggede på PBL (problemorienteret projektarbejde). Jeg var derfor med til at lave 10 forskellige projekter i grupper med problemformuleringer i perioden 1985-1991. 

 

Siden 1991 har jeg som AC-fuldmægtig og konsulent på offentlige arbejdspladser selv deltaget i mange (+50) projekter på diverse arbejdspladser (Fyns Amt, Vejle Kommune, Århus Amt og Region Midtjylland). Her lavede vi ikke problemformuleringer, men klargjorde opgaven, fx i form af et (for)mål fx i et kommissorium eller en kontrakt.

 

Jeg har som konsulent i Århus Amt 1999-2006 også lavet kompetenceudviklingsforløb for ledere og teams/personalegrupper og har derfor også beskæftiget mig en del med læreprocesser, gruppeprocesser, teamtræning, kommunikation, systemisk tænkning, ubevidste processer og ”den lærende organisation”. Her fik jeg også træning i proceskonsultation, vejledning, kollegial supervision og facilitering af gruppearbejde og dialogprocesser.

 • Litteratur: tekster om læring og kompetenceudvikling af David Kolb (experimental learning), Chris Argyris (organisatorisk læring), Edgar Schein (Helping), Peter Senge (Learning Organization), Annemette Digmann (læring og kompetenceudvikling) mm

 

Jeg har købende efteruddannet mig i konsulent- og udviklingsmetoder

I 1994, 2000 og 2001 deltog jeg i (sammenlagt) cirka 20 dages kurser/efteruddannelse om systemiske metoder - incl. spørgsmålstyper

I foråret 2006 deltog jeg i Institute for Healthcare Improvement (ihi.org) Break Through Series College om improvement science, collaboratives og model for improvement. De næste 10 år vejledte jeg læger, sygeplejersker m.fl. I sundhedsvæsenet i at lave forbedringer med anvendelse af pdsa-test mm

 • Litteratur: Langley, Nolan et al (1996 og 2009): ”The Improvement Guide” mm

Omkring 2011 deltog jeg i surveyorkurser - og underviste og trænede selv læger og sygeplejersker i kvalitative undersøgelsesmetoder.

I 2017 deltog jeg i et to dages vejlederkursus i DEFACTUM

I efteråret 2018 deltog jeg i et metodekursus på samfundsfagsuddannelsens 1. semester på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

I efteråret 2019 har jeg taget Professions Didaktik 1 på Adjunkt Akademiet.  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.