| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Aalborgmodellen for PBL

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 5 months ago

Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL) er baseret på seks grundprincipper:

  1. PROBLEMET SOM UDGANGSPUNKT
  2. PROJEKTORGANISERING I GRUPPER
  3. PROJEKTET UNDERSTØTTES AF KURSER
  4. SAMARBEJDE - GRUPPER, VEJLEDER, EKSTERNE PARTER
  5. EKSEMPLARITET
  6. ANSVAR FOR EGEN LÆRING

 

Ad 1: 

"Problemet er omdrejningspunktet for den studerendes læreproces.

Problemet kan være af både teoretisk og praktisk karakter.

Det skal endvidere være autentisk og videnskabeligt funderet. ”Autenticitet” indebærer, at problemet har relevans uden for universitetet. ”Videnskabeligt” indebærer, at det er muligt at begribe, analysere og behandle problemstillingen teorisk og metodisk inden for en eller flere fagdiscipliner.

 

PROJEKTORGANISERING SKABER RAMMEN FOR PROBLEMBASERET LÆRING

Et projekt udgør en tidsbegrænset og målrettet proces, hvor et problem kan formuleres, analyseres og bearbejdes, så det resulterer i et håndgribeligt produkt. Eksempelvis en projektrapport. Projektet målstyres gennem problemformuleringen, der i lighed med projektets metoder udvikles løbende gennem projektforløbet.

 

KURSER UNDERSTØTTER PROJEKTARBEJDET For at sikre, at de studerende stifter bekendtskab med et bredt udvalg af teorier og metoder, de kan benytte i projektarbejdet, deltager de studerende i obligatoriske og valgfrie kurser. Kurserne forudsætter en høj grad af studenteraktivitet og består af forelæsninger, workshops, seminarer og øvelser.

 

SAMARBEJDE DRIVER ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE

En gruppe af studerende styrer og gennemfører i fællesskab et projekt over et længerevarende forløb, hvor gruppen tager udgangspunkt i et problem. De studerende støtter hinanden i indsatsen for at opnå de opstillede faglige mål. Samarbejdet rummer aspekter som vidensudveksling, kollektive beslutningsprocesser, faglige diskussioner, handlingskoordinering og gensidig kritisk feedback. Gruppen samarbejder desuden tæt med vejleder(e) og eksterne partnere, for eksempel virksomheder eller andre projektgrupper.

 

GRUPPERNES PROBLEMBASEREDE PROJEKTARBEJDE SKAL VÆRE EKSEMPLARISK

Studieordningens rammer, understøttet af vejlederen, sigter mod, at de studerendes projektarbejde er eksemplarisk i indhold og fremgangsmåde. Eksemplariteten består i, at læringsudbyttet fra det konkrete projektarbejde kan overføres til lignende situationer, den studerende vil møde i sit professionelle arbejde. Dette forudsætter en forståelse for problemets kontekst og for rækkevidden af gruppens konklusioner. Projektets eksemplaritet sikrer, at de studerende gennem projektarbejdet tilegner sig viden og kompetencer, som de kan anvende i en bredere sammenhæng end selve projektet.

 

DE STUDERENDE HAR ANSVAR FOR EGEN LÆRING

De studerende har en betydelig frihed til selv at vælge projekternes - og dermed centrale dele af studiets - indhold inden for studieordningens rammer og målbestemmelser. Samtidig bærer de studerende ansvaret for en væsentlig del af den løbende, faglige selvvurdering. Evnen til kritisk at vurdere kvaliteten af egen indsats og eget videngrundlag i forhold til en given problemstilling er en vigtig målsætning for det problembaserede projektarbejde. Gruppen støttes af en eller flere vejledere, der medvirker til, at gruppens arbejde opfylder studieordningens krav. Det er dog alene de studerende, der har ansvaret for samarbejdet i gruppen, tilrettelæggelse af læringen og for projektets forløb og resultat."

 

Kilde: Inge Askehave mfl (2015): problembaseret læring. Aalborg Universitet.

https://www.aau.dk/digitalAssets/148/148026_pbl-aalborg-modellen_dk.pdf

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.