| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Pædagogisk profil på Roskilde Universitet

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 5 months ago

Pædagogisk profil på Roskilde Universitet

forfatter og udgivelsestidspunkt er uoplyst

 

4 sider

 

Af teksten fremgår det bl.a. at Roskilde Universitets pædagogiske tilgang bygger på studenterstyret læring.

 

Grundlæggende principper

"RUC’s pædagogiske profil bygger på en række principper, der karakteriserer organiseringen af undervisningen. De fungerer som ledetråde i den løbende refleksion over og tilrettelæggelse af undervisningen. Studienævn, kursusansvarlige og undervisere har frihed til, sammen med de studerende, at eksperimentere og udvikle arbejdsformer og praksisser, men er samtidig forpligtede i forhold til disse principper. Det er universitetets ansvar, at de studerende progressivt tilegner sig de færdigheder der kræves, idet undervisere fungerer som aktive sparringspartnere for de studerende i deres læringsforløb. Studieledere og studienævn sørger for de pædagogiske rammer og det faglige indhold som bedst muligt understøtter de studerendes læringsforløb."

1. Projektarbejde 

2. Problemorientering

3. Tværfaglighed

4. Deltagerstyring

Roskilde Universitets tilgang til uddannelser er, at de skal være deltagerstyrede Studerende og undervisere har et fælles ansvar for organisering og gennemførelsen af undervisningen. I projektarbejdet

5. Eksemplaritet

6. Gruppearbejde

7. Internationalt indblik og udsyn

Roskilde Universitet lægger vægt på at alle uddannelser har en international orientering. Integration af internationale, interkulturelle og globale aspekter er centrale i tilrettelæggelsen og afviklingen af den forskningsbaserede undervisning og uddannelse og er stærkt funderet på forskningens kulturelle og historisk indlejrede internationale udsyn. Uddannelser med international orientering sætter de studerende i stand til at deltage i en kompleks hverdag på et internationalt orienteret arbejdsmarked og styrker deres evne til at forstå og handle på globale problemstillinger. Gennem det faglige stof, netværk og møder med internationale forskere og medstuderende tilegner de studerende sig perspektiver på problemstillinger der går på tværs af discipliner, landegrænser, kultur, sprog og nationalitet. Derudover udvikler de studerende, i takt med deres evne til at identificere, analysere og reflektere over globale udfordringer og nationale og regionale forskelle, yderligere interkulturelle kompetencer. Målet er således at opbygge global bevidsthed og medborgerskab, interkulturel forståelse og kommunikation, kritisk engagement, samt tolerance og respekt gennem viden og

 

https://intra.ruc.dk/fileadmin/assets/adm/dokumenter_og_noegletal/vaerdier/Paedagogisk_profil_DK.pdf

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.