| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

eksemplaritet

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 years, 1 month ago

Et bærende princip i problembaseret læring er eksemplaritet. Det er blandt andet formuleret i en tekst fra RUC:

 

"Projekter og kurser skal ikke forstås som enkeltstående og uafhængige aktiviteter. I forbindelse med problemformulering og projektarbejde skal de studerende og deres vejleder sørge for at problemet fungerer som et eksempel og som sådan forbindes med andre fænomener, der kan behandles med fagligt tilsvarende teorier og metoder. Når Roskilde Universitet har eksemplaritet som et bærende princip betyder det, at eksemplet studeres i dybden og bredden på en måde hvor det udvikler de studerendes indsigt i og overblik over de givne faglige felters forskningsmæssige praksisser, metoder og teorier. Fagligheden udvikles gennem aktiviteter der går i dybden med enkeltelementer, ofte i et anvendelsesperspektiv, hvorved metode og procesbevidsthed kan overføres til nye problemstillinger. Eksemplaritet udgør en alternativ pædagogisk tilgang til hvordan de faglige kompetencer skal opbygges hos de enkelte studerende i et uddannelsesforløb. I en verden med mere og mere viden søges læringen ikke styret af fagets traditionelle indre logik, men af hvad den faglige problemstilling etablerer af videns- og færdighedsbehov hos de studerende."

(Pædagogisk profil på Roskilde Universitet)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.