| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

VIAs kvalitetsstandarder

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 5 months ago

"Kvalitetsstandarder – grunduddannelser -

Beskæftigelse: på niveau med eller højere end den generelle beskæftigelse fratrukket en usikkerhedsfaktor (0,4 x ledigheden)

- Ledighed: mindre end gennemsnittet for alle videregående uddannelser + 2 procentpoint

De studerendes kontakt til videngrundlaget

- de studerendes vurdering af forskningsbasering – gennemsnit på 4 på en skala fra 1 til 5

- de studerendes vurdering af praksisbasering – gennemsnit på 4 på en skala fra 1 til 5

- Undervisernes formelle faglige kvalifikationer: minimum 75 % har kompetencer et niveau over det niveau, de underviser på (mulighed for dispensation)

- Undervisernes formelle pædagogiske kvalifikationer: minimum 75 % har formelle pædagogiske kvalifikationer eller er i gang med lektorkvalificering (mulighed for dispensation)

- Undervisernes erhvervs- /og professionskompetence: minimum 75 % har mindst 5 års relevant erhvervserfaring (mulighed for dispensation)

- Udgående mobilitet: samlet mål for hele VIA er, at mindst 20 % af VIAs dimittender skal have været på et udlandsophold i løbet af deres studietid (under afklaring om kvalitetsstandarden skal være differentieret)

- Gennemførelse: samlet mål for hele VIA på minimum 80 %. Hver uddannelse/udbudssted fastsætter individuelle mål mellem 65 og 100 % (differentieret)

- Gennemsnitlig studietid: må ikke overstige normeret tid plus 3 måneder

- Studieintensitet: 1650 timer pr. studerende pr. år

- Læringsmiljø og læringstilgange: gennemsnit på minimum 4 på en skala fra 1 til 5

- Karakterer: karaktergennemsnit på minimum 7 for afgangsprojekt/bachelorprojekt"

 

Kilde: Systembeskrivelse VIAs institutionsrapport til institutionsakkreditering Del l, 2021

 

"Argumenter for valg af mål og kvalitetsstandarder

VIAs overordnede mål for uddannelseskvalitet og -relevans (se systembeskrivelsens afsnit 2) er valgt med de studerende og aftagerne for øje.

Målene fokuserer på at give den enkelte studerende de bedste vilkår for læring og på at forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer.

Relevans er eksplicit formuleret som et mål, men er også implicit adresseret i målet om uddannelsens niveau og indhold. Der følges op på mål for relevans gennem aftagerinddragelse, dimittendinddragelse og kvalitetsstandard for beskæftigelse/ledighed. De studerendes vilkår for læring er adresseret i mål for henholdsvis studentercentreret læring, læringsmiljø, videngrundlag og kvalificerede undervisere.

Der følges op på mål for studerendes vilkår for læring gennem Læringsbarometerundersøgelsen, undervisningsevaluering og kvalitetsstandarder for hhv. gennemførelse, gennemførelsestid, studieintensitet, karakterer, læringsmiljø og læringstilgange, studerendes kontakt til videngrundlag og undervisernes kvalifikationer.

Niveauet for de enkelte kvalitetsstandarder er sat med afsæt i eksterne krav og forventninger til VIA – fx bevillingssystemets resultattilskud, ledighedsdimensionering, ECTS-krav – eller fortolkning af anvendte skalaer – fx undersøgelsesskalaer og karakterskala. VIA tilstræber desuden at være ambitiøse i forhold til resultater i sektoren generelt. "

Kilde: Selvevaluering VIAs institutionsrapport til institutionsakkreditering Del ll  (2021), side 2-3

 

"Differentierede kvalitetsstandarder vedr. gennemførelse blev indført med kvalitetsrapportering i 2018. Dette er begrundet i, at uddannelser med meget forskellige vilkår har forskellige forudsætninger for at opfylde kvalitetsstandarden, og at det kan virke demotiverende, hvis det er meget let at opfylde kvalitetsstandarderne eller målet er sat urealistisk højt."

Kilde: Selvevaluering VIAs institutionsrapport til institutionsakkreditering Del ll  (2021), side 5

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.