| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

adjunktplan

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 4 months ago

Adjunktplanen er det dokument, som skal bidrage til at sikre, at adjunkten i sin adjunktperiode opnår relevante erfaringer og udvikler alle de kompetencer, som er relevante at dokumentere i lektoranmodningen.

 

 1. undervisning på grunduddannelsen, herunder
  1. didaktisk planlægning
  2. Internationalt perspektiv 
  3. samarbejde med kolleger
  4. interaktion med studerende
  5. evaluering af undervisning 
 2. undervisning på efter- og videreuddannelse
 3. forsknings- og udviklingsaktiviteter 
  1. udvikling af praksis 
  2. anvendelsesorienteret forskning  
 4. internationale aktiviteter 

 

I min adjunktplan indgår bl.a.

 1. introduktion til VIA som arbejdsplads og organisation
 2. deltagelse i kurser på adjunkt akademiet på VIA
 3. undervisning på modul 1-2, 4, 6, 8, 10, 12 og valgmodul A og C
 4. vejledning på modul 4, 10 og 13 (bachelorprojektet)
 5. gennemførelse af mundtlige eksamener på modul 4, 10, 12 og 13
 6. deltagelse i udvikling af nyt 2. semester 
 7. afprøvning af forskellige undervisningsformater og studieaktiviteter og læringsressourcer, fx anvendelse af gæstelærere, afprøvning af åben kontor, diskussionsfora på itslearning, feedback til og fra studerende, spørgeskemaer til afdækning af de studerendes forudsætninger, voice-over power points, undervisning ig vejledning via Zoom, hybridundervisning og brug af wiki som læringsressource
 8. vejledning af bachelorstuderende på administrationsbacheloruddannelsen (I den ansættelse som adjunkt)
 9. undervisning på den forberende uddannelse for udlandske studerende (FIF)
 10. deltagelse i tilbudskrivning sammen med konsulentfirmaet Rambøll og Københavns Professionshøjskole 
 11. undervisning på Socialstyrelsens praksiskurser i recovery-orienteret rehabilitering 
 12.  Forskning i Socialtilsynets praksis 
 13. Forskning i vidensomsætning på det sociale område
 14. Deltagelse i forskningscenterets interne aktiviteter, fx åbne forskningsnetværk
 15. praktik i kommune
 16. evaluering af frivillig gældsrådgivning  
 17. deltagelse i international konference i Madrid
 18. samarbejde med Saxion University for Applied Science
 19. Undervisning af hollandske studerende
 20. deltagelse i besøg af hollandske studerende 
 21. deltagelse i adjunktnetværk
 22. deltagelse i teamsamarbejde 
 23. refleksion over egen undervisning og egen praksis
 24. bestræbelser på at bevare og videreudvikle kontakt til feltet, fx ved at undervise på specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje, lave frivilligt socialt arbejde, opbygge personligt netværk mm 

 

Særlige, ikke-planlagte begivenheder i min adjunktperiode har bl.a været:

 1. Corona- pandemien
 2. Sparerunde med afskedigelser
 3. Barselsorlov og anden langtidsfravær blandt mine nærmeste kolleger
 4. Samtaler med Kurt Kyed og andre med levede erfaringer

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.