| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ulrik Gensby red 2009

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 9 months ago

Ulrik GensbyHans Jørgen LimborgJohnny DyreborgElizabeth Bengtsen og Per Åkesson Malmros (red.)

Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø

Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis

Roskilde Universitetsforlag, Samfundslitteratur 2019

 

191 sider

 1. forord
 2. indledning
 3. resume
 4. Hvad forstår vi ved viden og vidensbasering?
 5. problemstillingen i et aktørperspektiv
 6. metode
 7. resultater af litteraturudredning
 8. Hvordan kommer vi videre med vidensmobilisering?
 9. Anbefalinger i et aktørperspektiv
 10. Metodiske overvejelser
 11. Perspektiver
 12. Forfatternes tak
 13. Appendiks 1: Søgestrategi
 14. Appendiks 2:  Deltagere på dialogmøderne
 15. Referencer

 

Formålet med hvidbogen er at 

 1. identificere og beskrive forskellige perspektiver og begrebsforståelser til fremme af arbejdsmiljøforskningens anvendelse i praksis
 2. udvælge og sammenfatte aktiviteter med potentiale til at fremme strategiudvikling og konkrete indsatser for vidensmobilisering blandt forskere, bevillingsgivende og tilsynsførende myndigheder, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljøprofessionelle i arbejdspladsnær praksis
 3. dokumentere centrale virkningsmekanismer, der er vigtige for at vidensmobiliseringsprocesser kan understøtte forskere og andre aktører i at bringe forskningsviden om arbejdsmiljø i anvendelse på arbejdspladsen 
 4. opstille nogle anbefalinger til, hvordan forskningsviden om arbejdsmiljø kan mobiliseres for t skabe bedre sammenhæng mellem forskning og praksis 

     (side 9)

 

Bogen bygger på en gennemgang af international forskningslitteratur om vidensmobilisering og tre dialogmøder med centrale interessenter

 

Anvendte danske begreber:

 1. aktiviteter
 2. aktivt samarbejde
 3. aktørperspektiv
 4. analysetilgang
 5. anvende viden
 6. anvendelig forskning 
 7. anvendelighed
 8. anvendelse i praksis
 9. anvendelsesorienterede arbejdsmiljøforskning, den 
 10. arbejdsmarked
 11. arbejdsmiljøet
 12. arbejdsmiljøforskning 
 13. arbejdsmiljøindsatsen
 14. arbejdspladsen
 15. bearbejdning af viden 
 16. behov
 17. betingelser 
 18. brobyggere 
 19. brugere
 20. brugerfeltet 
 21. centrale perspektiver
 22. cyklisk perspektiv
 23. deltagelse  
 24. dialog
 25. dialogmøde
 26. effekten 
 27. engagement
 28. evaluering 
 29. facilitatorer
 30. felt 
 31. flerstreget 
 32. forandringslogik
 33. forbedre 
 34. formidling fra brugerne
 35. formidlingsindsats 
 36. formidlingsmetoder 
 37. formuleringen af forskningsprojektet
 38. forskere 
 39. forskerfeltet 
 40. forskning
 41. forskningsbaseret viden
 42. forskningsbrugere
 43. forskningsfeltet 
 44. forskningsformidling
 45. forskningsmæssig kvalitet 
 46. forskningsprocessen
 47. forskningsprojektet
 48. forskningsresultaterr 
 49. forskningsviden
 50. forudsætninger
 51. fremmere 
 52. fremstillet
 53. fælles forståelse 
 54. fælles kapacitet
 55. fælles praksis 
 56. fødekæden
 57. gavn 
 58. gennemslagskraft - af viden - i praksis 
 59. guidelines
 60. handlingsanvisninger
 61. hæmmere 
 62. identifikation af relevant litteratur
 63. implementere evidens 
 64. implementeret praksis
 65. implementeringsfokus
 66. implikationer 
 67. inddragelse af praksis i forskningsproces 
 68. indflydelsesmuligheder
 69. indflydelsesrige interessenter
 70. informere politiske beslutningsprocesser
 71. instrumentel sammenhæng mellem viden og målopfyldelse for praksis 
 72. interaktivt perspektiv 
 73. interessenter 
 74. interesser
 75. kapacitet
 76. kapacitetsopbygning 
 77. kapacitetsudvikling
 78. kategorisering 
 79. kilder til viden
 80. kommunikation 
 81. kompetencer 
 82. komplekse systemer 
 83. kompleksitet 
 84. konceptuel sammenhæng mellem viden og  (målopfyldelse for anvendelse i) praksis 
 85. konkrete handlinger 
 86. konkret problemløsning
 87. konkret viden 
 88. kontekst
 89. koordinere vidensformidlingen 
 90. kritisk bearbejdning af viden
 91. kvalificere
 92. kvalitet
 93. kvalitetsnormer
 94. legitimitet 
 95. lineært perspektiv
 96. litteratur 
 97. litteratursøgning
 98. marginaliserede interessenter
 99. medvirke i forskningsprocessen 
 100. metodiske overvejelser 
 101. mobilisering 
 102. modtagelighed
 103. motivation 
 104. muligheder
 105. mødearenaer 
 106. mål 
 107. målopfyldelse 
 108. netværk 
 109. nyttiggørelse
 110. nødvendig viden 
 111. nøgleaktører 
 112. omsætte viden 
 113. organisering af vidensmobilisering  
 114. oversætte (arbejdsmiljøforskning) 
 115. politisk sammenhæng mellem viden og praksis = symbolsk anvendelse af viden 
 116. praksis 
 117. praksisforståelser
 118. principper 
 119. problem 
 120. problemformulering 
 121. problemløsning
 122. problemstilling
 123. processen fra viden til anvendelse 
 124. programteori
 125. rammer
 126. refleksiv praksis
 127. refleksiv systematik 
 128. relationer til nøgleaktører 
 129. relevansvurdering
 130. relevant viden 
 131. ressourcer
 132. samarbejdspartnere
 133. samarbejdsprocessen
 134. samfundsmæssig gennemslagskraft
 135. spredning af forsknignsresultater 
 136. strategi 
 137. strategiudvikling
 138. systemisk perspektiv
 139. tilgange 
 140. tid
 141. tilgængelig viden 
 142. tilpassede indsatser
 143. traditionelle forskningsmetoder 
 144. transformere viden
 145. translation
 146. translationsforskning 
 147. ubelejlig viden
 148. udnyttelse af forskning
 149. udvekslingsfeltet 
 150. udvælgelse af studier 
 151. understøtte valg af design
 152. viden
 153. vidensaktivisme
 154. vidensbasering
 155. vidensbrobygning
 156. vidensformidling 
 157. vidensmobilisering
 158. vidensoverførsel
 159. vidensproduktion 
 160. videnskabelig viden
 161. vidensudveksling
 162. virkemidler 
 163. virkning 
 164. virkningsmekanismer 
 165. vurdere effekten af aktiviteter og metoder til at bringe forskningsviden i anvendelse 

 

Anvendte engelske begreber:

 1. action cycles
 2. adaptation
 3. adoption 
 4. best practice 
 5. best principles
 6. bridging 
 7. brokers
 8. collaborative translational research initiatives 
 9. community of practice
 10. complex evidence
 11. co-creation of knowledge
 12. critical components
 13. diffusion of innovations 
 14. disseminating research findings
 15. evaluability assessment 
 16. evidence
 17. evidence for policy and practice 
 18. evidence-informed decision-making 
 19. evidence-into-practice agenda
 20. impact 
 21. implementation of evidence-based healthcare
 22. implementation science
 23. implementing 
 24. information dissemination
 25. innovation 
 26. integrated knowledge transfer and exchange 
 27. integrated knowledge translation (IKT) 
 28. Integrated KTE 
 29. interactive research
 30. joint learning processes 
 31. joint problem solving 
 32. journey from evidence to effect, the
 33. knowledge 
 34. knowledge adaptation
 35. knowledge brokers
 36. Knowledge Exchange
 37. knowledge gaps
 38. knowledge interaction
 39. knowledge mobilisers 
 40. knowledge mobilization
 41. knowledge networking
 42. knowledge sharing
 43. knowledge-to-action (KTA)
 44. knowledge transfer
 45. Knowledge Transfer and Exchange (KTE) practices
 46. knowledge transfer strategy 
 47. knowledge translation
 48. knowledge users 
 49. knowledge utilization
 50. linkage
 51. mentorship 
 52. numbers problem 
 53. organizing knowledge 
 54. partnership research 
 55. policy
 56. policy impact
 57. practice 
 58. program evaluation 
 59. realist evaluation
 60. research 
 61. ressearch use 
 62. research utilization
 63. self-assessment tool for research institutes (SATORI) 
 64. social learning
 65. social networks
 66. spreading good ideas 
 67. systems thinking
 68. transfer research knowledge
 69. translation
 70. translation competencies
 71. upstream 
 72. use of knowledge 
 73. utilisation 

 

Aktører nævnt i teksten:

 1. aftagere
 2. Arbejdsmarkedets parter
 3. Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
 4. Arbejdsmiljøforskningsfonden
 5. arbejdsmiljøprofessionelle 
 6. Arbejdstilsynet
 7. arbejdspladser
 8. beslutningstagere 
 9. bevillingsgivende myndigheder
 10. Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø
 11. brobyggere
 12. Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen 
 13. forskere
 14. forskningsbrugere 
 15. Institute for Work and Health, Toronto, Canada
 16. myndigheder
 17. Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Det (NFA) 
 18. praktikere
 19. Roskilde Universitet 
 20. TeamArbejdsliv
 21. tilsynsførende myndigheder
 22. Videnscenter for Arbejdsmiljø
 23. videnskabelige tidsskrifter
 24. virksomheder 

 

 

Foreløbige Kritiske refleksioner:

 1. Der er ingen praktikere (forskningsbrugere) blandt forfatterne - de er (kun) inddraget via tre dialogmøder 
 2. viden defineres som noget forskere skaber og brugere skal anvende 
 3. kontekstens betydning for værdien af forskningsbaseret viden italesættes ikke. kontekst ses som et problem i anvendelsesdelen ikke i videnskvaliteten 
 4. litteratur om evalueringsforskning, implementeringsforskning, improvement science forbedringsarbejde, kvalitetsudvikling, diffusion of innovation inddrages kun i mindre grad 

 

Styrker ved rapporten:

 1. anvender også begreber og referencer, som anvendes i sundhedsvæsenet
 2. Trish Greenhalgh anvendes som reference. Hun er anerkendt ekspert inden for sundhedsområdet

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.