| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

forskning i vidensomsætning

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 4 months ago

Forskning i vidensomsætning kan foregår på flere måder

 

 1. litteraturreview, hvor eksisterende forskning om emnet fremsøges, analyseres og sammenfattes
 2. diskursanalyse af dokumenter,, hvor intensionerne med vidensomsætning undersøges ud fra formuleringer i regeringers strategier, lovforslag, professionsskolernes strategier, samt EVAs anbefalinger og evt. andre mere praksisnære dokumenter. Hvordan anvendes begreberne på tværs af arenaer?
 3. praksisforskning, hvor underviseres, forskeres, studerendes og/eller praktikeres forsøg på at skabe sammenhæng mellem forskning, praksis og uddannelse undersøges ved hjælp af skriftlige kilder (dokumentanalyser), observationsstudier (antropologisk feltarbejde) og/eller interviews.
 4. casestudier, hvor vidensomsætning undersøges ud fra konkrete eksempler på måder at skabe sammenhæng. Cases kan findes i forskerens egen praksis (aktionsforskn8ng eller introspektion) eller i andres praksis

 

Eksempler på cases, som kan analyseres nærmere:

 1. lektoranmodninger som implementeringsredskab - dvs som en institutionaliseret måde at implementere de politiske intensioner om vidensomsætning på individniveau hos nyansatte på professionshøjskolerne
 2. frivillig gældsrådgivning. Evaluering af en lokal gældsrådgivning
 3. praksiskurser i recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien
 4. wikier som læringsressourcer på uddannelser og i udviklingsprojekter
 5. evalueringer som vidensomsætningspraksis 
 6. udviklingsprojekter som vidensomsætning
 7. løbende kvalitetsudvikling som vidensomsætning
 8. studerendes praktik som vidensomsætningsaktivitet 
 9. Site visits eller feltarbejde i praksis som en metode til vidensomsætning 
 10. studerendes deltagelse i forskningsprojekter - eller evalueringer - som vidensomsætningsaktivitet
 11. gæsteundervisere fra praksis som vidensomsætningsaktivitet
 12. frivilligt socialt arbejde som tilgang til vidensomsætning 
 13. dialogiske fora - fx eksperimentet med arrangementer i Holstebro 
 14. paradigmeskiftet i udlændingepolitikken: midlertidig asyl til flygtninge
 15. tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis
 16. prostitution eller sexarbejde. Ofre eller modige entreprenører 

 

Uanset forskningsdesign kan  lektoranmodninger anvendes som kilder i forskningen

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.