| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ane Qvortrup og Merete Wiberg red 2013

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 5 months ago

Ane Qvortrup og Merete Wiberg redigere antologien:

Læringsteori & didaktik

Hans Reitzels Forlag 2013

 

448 sider

 

Bogen er overordnet opdelt i 

 • forord
 • kapitel 1
 • Del 1: Læringsteorier (kapitel 2-11)
 • Del 2: Didaktiske teorier
 • bogens forfattere (13 uddannelsesforskere, herunder 9 med en ph.d. og to professorer-, De 12 var ansat på Aarhus Universitet, her af 7 på Institut for Uddannelse og Pædagogik)
 • register  

 

Kapitler 

 1. viden erkendelse, læring og undervisning
 2. læringsteorierne - hvad teoretiserer de over?
 3. behavioristiske læringsteorier
 4. kognitive læringsteorier 
 5. pragmatismens læringssyn og pragmatisk læringsteori
 6. Vygotskys sociokulturelle læringsteori
 7. læring i et situeret perspektiv
 8. fænomenologisk læringsteori
 9. humanistisk og transformativ læringsteori
 10. systemteoretiske læringsteorier
 11. læring og didaktik udsat for poststrukturalistisk tænkning
 12. didaktiske teori og didaktikkens nerve
 13. kritisk-konstruktiv pædagogisk og didaktik
 14. handlingsorienteret didaktik
 15. læreteoretisk didaktik
 16. læringsmålorienteret didaktik
 17. systemteoretisk didaktik
 18. opsamling på forholdet  mellem læringsteori og didaktik

 

Anvendte begreber er er bl.a.:

 1. adaption
 2. adfærd
 3. akkomodation
 4. analytisk afsæt 
 5. antidualisme
 6. assimilation
 7. behaviorisme
 8. curriculum
 9. dannelse
 10. deltagelse
 11. didaktik
 12. diskurs
 13. dualisme
 14. ekspertise
 15. epistomologi
 16. erfaring
 17. erkendelse
 18. erkendelsesteori
 19. etik
 20. feedback
 21. forforståelse
 22. forstærkning
 23. frihed
 24. funktionalisme
 25. fænomenologi
 26. globalisering
 27. helhedsorientering
 28. hukommelse
 29. humanistisk læringsteori
 30. iagtagelse
 31. identitet
 32. intelligens
 33. intentionalitet
 34. interaktion
 35. interdependens
 36. internalisering 
 37. introspektion
 38. kognition
 39. kommunikation
 40. kompetence
 41. kompleksitet
 42. konstruktivisme
 43. kontekst
 44. kontekstualisering
 45. kroppen
 46. kybernetisk didaktik 
 47. livsverden
 48. lærende systemer
 49. læreteoretisk didaktik 
 50. læring
 51. læringsmål
 52. læringsplanlægning
 53. læringsteori
 54. magt
 55. medbestemmelse
 56. mediering
 57. mening
 58. mental repræsentation 
 59. motivation
 60. neurovidenskab 
 61. normativitet 
 62. objekt
 63. ontologi
 64. oprant betingning
 65. operationalisering
 66. opmærksomhedsfelt
 67. paradigme
 68. paradoks
 69. perception
 70. phronesis
 71. positivisme
 72. poststrukturalisme
 73. pragmatisme
 74. praksisfællesskab
 75. psykologi
 76. rationalitet
 77. refleksion
 78. refleksion-i-handling 
 79. refleksivitet 
 80. reformpædagogik
 81. rekursivitet
 82. respons
 83. selv-efficacy
 84. selvbestemmelse
 85. selvreferentielle systemer
 86. selvstændighed
 87. situeret læring
 88. socialisering
 89. sociologi
 90. stilladsering
 91. stimulus
 92. strukturel kobling
 93. subjekt
 94. subjektivering
 95. symbol
 96. systemer
 97. systemteori
 98. taksonomi
 99. tavs viden
 100. teorier
 101. transaktion
 102. transformativ læring
 103. tværfaglighed
 104. undervisning
 105. vaner
 106. viden
 107. viden-i-handling
 108. videnskabsteori
 109. virkningshistorie
 110. værdier
 111. være-i-verden
 112. zonen for nærmeste udvikling 
 113. åndsvidenskabelig didaktik 

 

2023-01-30  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.