| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

professionshøjskolernes opgave

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 1 month ago

Det fremgår af lov om professionshøjskoler §3, at:

 

"Professionshøjskolerne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor."

 

Med formuleringen 

"udbyde og udvikle videregående uddannelse"

ligger der en forpligtelse til være leverandør af uddannelse baseret på et solidt videngrundlag

 

med formuleringen

"Og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor."

tildeles professionshøjskolerne både en formidlings- og en implementeringsopgave, i forhold til bygge bro over det, der på amerikansk er blevet kaldt "the knowing-doing-gap".

 

I § 4 står der:

"Professionshøjskolernes uddannelser skal bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

Stk. 2. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i den region eller den del heraf, hvor professionshøjskolen hører hjemme.

Stk. 3. Professionshøjskolerne skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan dog bestemme, at flere professionshøjskoler sammen skal dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere uddannelser, eller at professionshøjskolen skal dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf."

 

Lovens § 5. Handler om Fou:

"Professionshøjskolen skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 2. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser er rettet mod."

 

 

"praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter" handler om at FOU-aktiviteterne skal være relevante for professionshøjskolernes uddannelser og den praksis (de opgaver), som de studerende skal varetage efter uddannelsen.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.