| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

forskningsmetoder

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 12 months ago

forskning handler om at skabe ny viden

 

Metoderne til at frembringe ny viden kan formuleres på følgende måde

 • vælge og begrunde problemstilling 
 • systematisk litteratursøgning
 • læse om og forholde sig til eksisterenden viden - fx ved at lave systematisk litteraturreview af forskningsartikler
 • formulere forskningsspørgsmål
 • formulere hypoteser - eller klargøre egen forforstålse
 • vælge teoretisk perspektiv og begreber, der kan anvendes som analyseredskab 
 • udarbejde forskningsdesign
 • vælge empiriske kilder
 • indsamle data ved hjælp af observationer, interviews, skriftlige kilder, registrere/databaser, spørgeskemaer mm
 • læse dokumenter og tekster 
 • renskrive feltnoter og  
 • transskribere lydoptagelser fra interviews til tekst
 • analysere, fortolke, meningskondensere og kode tekster, dokumenter, udsagn, svar, data og anden empirisk viden ved hjælp af teori
 • konkludere på analyser og fortolkninger 
 • generalisere empiriske fund til teoretiske antagelser / påstande
 • diskutere forskningsresultaternes belæg, validitet, reliabilitet, repræsentativitet og relevans
 • pege på behov for yderligere forskning 

 

Relevante metodebegreber er fx

 1. abduktion
 2. analyse
 3. analysestrategi 
 4. argumentation 
 5. begreber
 6. belæg 
 7. casestudier 
 8. deduktion 
 9. deltagende observation 
 10. dokumentanalyse 
 11. feltarbejde 
 12. forforståelse 
 13. firskningsdesign 
 14. forskningsspørgsmål 
 15. fortolkning
 16. frafaldsanalyse 
 17. fænomenologisk
 18. grounded theory 
 19. hermeneutisk
 20. hypotese 
 21. indholdsanalyse 
 22. induktion 
 23. interview 
 24. interviewguide 
 25. kodning 
 26. litteraturgennemgang
 27. litteratursøgning 
 28. meningskondensering 
 29. observation 
 30. reliabilitet
 31. repræsentivitet
 32. respondenter 
 33. spørgeskema
 34. survey 
 35. teori 
 36. transskription 
 37. triangulering 
 38. udvælgelse af interviewpersoner 
 39. valg - af cases, informanter, kilder, metoder, respondenter osv
 40. validitet 
 41. variable 
 42. videnskabsteori  

23.04.2023  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.