| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

videnskabsteori

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 1 month ago

Videnskabsteori er teorier om videnskabelige fænomener, fx viden (epistemologi) og det "værende" - virkeligheden (ontologi), som jeg bør kende til som underviser, vejleder, eksaminator og forsker på en professionshøjskole.

 

Der er inden for samfundsvidenskaberne en række videnskabsteoretiske traditioner og retninger, fx:

 1. Fænomenologi
 2. Hermeneutik
 3. Kritisk realisme 
 4. Positivisme - logisk empirisme
 5. Socialkonstruktivisme

Hver retning/tradition har sine begreber, antagelser og videnskabelige kvalitetskriterier 

 

Vigtige videnskabsteoretiske begreber er fx

 1. abduktion
 2. bias 
 3. deduktion
 4. epistemologi 
 5. erkendelsesinteresse (Habermas skelner mellem tre forskellige)
 6. forklare 
 7. forstå 
 8. fortolknnger
 9. forudsige
 10. frisætte 
 11. fænomener 
 12. generaliserbarhed
 13. grunde 
 14. hypotese 
 15. induktion 
 16. kausalitet
 17. mekanisme 
 18. objektivitet 
 19. observationer 
 20. ontologi 
 21. pålidelighed/reliabilitet 
 22. samvarians 
 23. subjektive oplevelser og grunde 
 24. undersøgelse
 25. validitet 
 26. viden 
 27. årsager

 

23.04.2023  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.