| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lektor i stillingsstrukturen

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 11 months, 1 week ago

I Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 

står der:

 

 

'Som positivt lektorbedømt forudsættes vedkommende dermed i stand til

  • selvstændigt at udvikle, tilrettelægge og gennemføre erhvervs- eller professionsrettet samt udviklingsbaseret undervisning. Undervisningen skal inddrage faglige elementer og refleksioner over disse, foruden samspillet mellem teori og praksis og indsigt i erhvervets eller professionens udøvelse og udvikling.
  • Vedkommende skal tilsvarende være i stand til selvstændigt og innovativt at arbejde med institutionens udviklingsopgaver, herunder udvikling af erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser, udvikling af efter- og videreuddannelse, erhvervs- eller professionsudvikling i praksis samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.
  • Vedkommende skal desuden være i stand til at inddrage relevant international forskning og/eller internationale udviklingstendenser inden for erhvervet eller professionen i arbejdet.
  • Det forudsættes, at lektoren løbende vedligeholder og fornyr de nævnte kvalifikationer, og at ansættelsesgrundlaget giver mulighed herfor.

 

3.3. Stillingsindhold

Stillingsindholdet er

1) undervisning og opgaver forbundet med undervisning ved erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse,

2) interne og eksterne forsknings- og udviklingsaktiviteter, der sikrer, at lektoren bidrager til viden om og udvikling af uddannelsen, institutionens praksis samt erhvervet eller professionen,

3) samarbejde med relevante forskningsmiljøer og

4) øvrige opgaver inden for institutionen.

Stillingsindholdet kan være fastsat med hovedvægten inden for et eller flere områder. Det forudsættes dog, at alle områder er repræsenteret i stillingsindholdet. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.