| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

international forskning

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 10 months ago

Lektorer og adjunkter, der anmoder om en lektorbeddømmelse, forventes af inddrage internationale forskning og/eller internationale tenðenser i deres undervisning på professionsbacheloruddannelserne.

 

Hvad er international forskning?

 

Ud fra en præcis sproglig fortolkning af begrebet må det handle om forskning, som er gennemført på tværs af nationalstater, fx komparative analyser af forskellige nationers velfærdssystemer.

 

Men i praksis fortolkes international forskning bredere, nemlig som forskning, der ...

  1. er publiceret i engelsksprogede videnskabelige tidsskrifter, hvor målgruppen er fra flere forskellige lande. 
  2. er publiceret i antologier og text books på amerikanske forlag og hvor bidragyderne er forskere fra USA og/eller andre lande/nationer. Det gælder fx forlagene Sage og Routledge. 
  3. er udført og publiceret af forskere fra udlandet - andre lande end Danmark
  4. er udført og publiceret af danske forskere, som er anerkendt og citeret af forskere i udlandet 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.