| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

akkreditering

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 months, 3 weeks ago

På en wiki om akkreditering skrev jeg følgende om akkreditering på uddannelsesområdet i 2014:

 

”I Danmark har Folketinget besluttet at oprettet to akkrediteringsinstitutter på uddannelsesområdet

  • ACE Denmark akkrediterer universitetsuddannelser 
  • EVA akkrediterer professionsbachelorer, erhversakademiuddannelser og profilforløb.

Akkrediteringsrådet træffer afgørelser om akkreditering af alle videregående uddannelser.

 

ACE Denmark dækker universiteterne og hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser (tidligere kaldet: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling)

"Akkrediteringsinstitutionens formål er at sikre og dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering) ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet af eksisterende og nye uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen skal endvidere samle national og international erfaring af betydning for akkreditering."

Lov 294 af 2007

 

ACE Denmark skriver på sin hjemmeside, at:

"Akkreditering er en metode til ekstern kvalitetssikring.

Akkreditering skal undersøge om en uddannelses relevans og kvalitet er i overensstemmelse med centralt fastlagte kriterier.

På den måde definerer akkreditering en minimumsstandard for uddannelserne og sikrer samtidig at den eksterne akkreditering sker på et ensartet og sammenligneligt grundlag.

Akkrediteringssystemet skal som helhed bidrage til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked i Danmark til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne."

Kriterierne er reguleret af ministeriets bekendtgørelse 1402 af 2009, hvoraf det bl.a. fremgår at de overordnede kriterier er:

1) behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet,

2) forskningsbaseret uddannelse og

3) uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring.

 

 

Danmarks Evalueringsinstitut skriver på sin hjemmeside, at:

"En akkreditering er en vurdering af om en uddannelse eller en institution lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for kvalitet. Akkrediteringen resulterer i et udsagn om, hvorvidt de evaluerede uddannelser eller institutioner imødekommer kriterierne.

Formålet med en akkreditering er altså at undersøge om en uddannelses eller en institutions kvalitet og især faglige niveau er i overensstemmelse med fastlagte standarder."

Kilde: http://www.eva.dk/metoder/metoder/akkreditering-metode

 

oplysningerne er ikke tjekket i 2024.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.