| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

eksamen

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 month, 1 week ago

Eksamen er etymologisk i samme ordstamme som det engelske ord examination, som også kan oversættes til undersøgelse. Men det er ikke kun en undersøgelse. Det er også en vurdering/bedømmelse. 

Derfor kan en eksamen med fordel forstås som en evaluering.

 

En eksamen bør også forstås som et forløb.

 

1. Eksamensbestemmelser fastlægges

2. Forberedelse til eksamen (incl. læsning, undervisning, vejledning mm)

3. Selve eksamensperioden (incl. evt. udarbejdelse, aflevering og læsning af skriftlige produkter, mundtlige eksamener osv.)

4- Votering og afgørelse om karakter

5. tilbagemelding til den studerende: Karaktergivning og (hvis mundtligt) begrundelse/feedback

6. Evt. klage over eksamen og/eller karakter

 

På professionshøjskolerne anvendes forskellige former for eksamener.

 

  • bacheloreksamen (den afsluttende)
  • eksterne eksamener - med en censor udefra (censorkorps med praktikere/aftager-repræsentanter og undervisere fra andre udd.institutioner)  . versus interne eksamener - med to undervisere som bedømmere
  • skriftlige eksamener - hvor de(n) studerende afleverer/uploader et eller flere dokumenter på Wiseflow
  • mundtlige eksamener - ofte med udgangspunkt i en skriftlig aflevering
  • projekteksamener - hvor en skriftlig projektrapport typisk kombineres med en mundtlig eksamen

 

Med evalueringsteoretiske begreber kan man kalde eksamener på professionshøjskoler for en præstationsevaluering og en målopfyldelsesevaluering, som nogle gange forveksles med en effektevaluering.

Alle eksamener kan både forstås som formative og summative evalueringer. Med andre ord kan formålet med en eksamen både forstås som læring og kontrol.

 

Eksaminator og censor skal bedømme de studerendes præstation og i hvor høj grad læringsmålene i eksamensbestemmelserne er opfyldt.

 

Til en mundtlig evaluering er er der ofte tre datasæt, som skal bruges som empiri i vurderingen.

1. det skriftlige produkt

2. den studerendes indledende mundtlige oplæg

3. den studerendes præstation i den efterfølgende samtale.

Den studerende har med andre ord tre muligheder for at vise opfyldelsen af læringsmålene

 

Bedømmerne anvender i et vist omfang triangulering. Man bruger den mundtlige præstation til at vurdere om den skriftlige præstation giver et godt billede af den studerendes viden, færdigheder og kompetencer.

Men de tre datasæt kan også ses som supplerende.- Det kan derfor opfattes som spild af tid, at den studerende bruger sit mundtlige oplæg på kun at fortælle hvad der står den skriftlige aflevering.

Omvendt kan det mundtlige oplæg også bruges til at revurdere indtrykket fra det skriftlige produkt.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.