| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

rettekode til skriftlig eksamen

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 weeks, 5 days ago

Hvordan kan man som underviser og censor bedømme skriftlige opgaver og give karakterer?

 

Vigtigste kilder er karakterbekendtgørelsens karakterskala (som er baseret på omfanget og karakteren af "mangler") og modulets/semestres læringsmål (som kan opleves noget diffuse/abstrakte).

 

Læringsmålene og dermed kravene til de studerendes besvarelse/skriftlige produkt operationaliseres i en eksamensopgave.

 

Evaluerings-/bedømmelseskriterierne kan så være

 

 1. Viser den skriftlige aflevering målopfyldelse - eller hvad mangler`?
 2. Besvares de spørgsmål der stilles i eksamensopgaven? - eller hvad mangler?
 3. Er der belæg for tekstens påstande? - eller hvad mangler?
 4. Anvendes de vidensformer, som efterspørges (fx forskningsbaseret eller erfaringsbaseret viden)? 
 5. Henvises til relevante skriftlige kilder? - og er der autoritative kilder som mangler?
 6. Anvendes relevante begreber? - og er der begreber, som burde være brugt?
 7. Defineres de væsentligste begreber - eller henvises til en definition i anerkendt, publiceret faglitteratur?
 8. er besvarelsen forståelig og sproglig præcis? 
 9. er der påstande, som ikke er i overensstemmelse med fagets/professionens professionelle standarder og normer?  - og er der i så fald argumenteret for dem?

 

Nogle bedømmere anvender en matrice/metrix, så den enkelte besvarelse placeres ind i karakterskalaen efter en række kriterier.

 

-03 00  02  10  12 

ikke afleveret

ikke opfyldt formalia 

     

svarer på spørgsmålene

anvender relevante begreber

henviser til relevante kilder 

 

viser omfattende målopfyldelse 

analyserer med anvendelse af relevante begreber

demonstrerer refleksionskompetence

        viser godt kendskab til feltets aktører og organisering  

inddrager nye forskningsresultater med kildehenvisning til peer review artikler

inddrager mest aktuelle policydokumenter 

        sprogligt velformuleret     

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.